SHX11 - stego200-brazil_icon

steganography, shx11, ctf